Document   •

14 april 2021

Brandveiligheid van gebouwen

Nog steeds een serieus aandachtspunt

Door  Hans van Brakel, senior TDD – adviseur

Grenfell Tower in Londen, Café het Hemeltje in Volendam. Slechts twee voorbeelden van inferno’s met verschillende oorzaken, maar dezelfde fatale gevolgen. Volgens recente cijfers van het CBS waren er in 2013 circa 35 duizend branden in Nederland, waarbij in totaal 92 doden en 720 gewonden vielen te betreuren. De CBS-cijfers laten sinds 2001 een daling zien in het aantal branden, helaas niet in het aantal slachtoffers. Elke brand en elk slachtoffer is er een teveel. 

Dat is de reden dat we tijdens een Technical Due Diligence (TDD) veel aandacht besteden aan de brandveiligheid van een gebouw. In de volgende paragrafen presenteren we een indicatief overzicht van aandachtspunten die we inspecteren.

Het startpunt van ons onderzoek zijn de brandveiligheidseisen die gelden tijdens de afgifte van de bouwvergunning. Bij het ontbreken van de bouwvergunning -en onderliggende documenten- maken we een inschatting op basis van onze ervaring. Tijdens de visuele inspectie van een gebouw en controle van het gebouwdossier focussen we ons op vier thema’s: brandwerendheid, signalering, bestrijding en ontruiming.

Bij brandwerendheid besteden we ondermeer aandacht aan:

 • Voldoet de brandcompartimentering aan de vigerende eisen?
 • Verkeren de brandwanden in goede conditie?
 • Functioneren de brandwerende deuren, rolluiken e.d. naar behoren? Zijn ze (recentelijk) goedgekeurd?
 • Zijn doorvoeringen door brandwerende vloeren en wanden correct afgedicht? Zijn ze gelabeld? Is een logboek beschikbaar met een overzicht van alle brandwerende doorvoeringen? Hebben huurders later nog aanpassingen gemaakt die de brandscheiding hebben aangetast?
 • Zijn er onderdelen aangebracht met een verhoogd risico op brand, denk bijvoorbeeld aan PV-panelen op daken met brandbare dakisolatie.

Bij het onderdeel brandsignalering letten we op zaken zoals:

 • Is er voor een eventuele brandmeldcentrale een geldig certificaat beschikbaar?
 • Zijn rookmelders aanwezig op de plaatsen waar ze verplicht zijn?

Bij brandbestrijding:

 • Zijn poederblussers en brandslanghaspels voorzien van een geldige keuringslabel?
 • Is de (eventuele) sprinklerinstallatie voorzien van een geldig certificaat? Wordt de werking van de sprinklerkoppen niet gehinderd door obstakels?

Bij ontruiming:

 • Zijn in het gebouw actuele ontruimingsplattegronden aanwezig die aangeven waar de vluchtwegen zijn gesitueerd?
 • Zijn vluchtwegen aangeduid volgens de eisen?
 • Voldoet de noodverlichting aan de eisen?
 • Voldoet de ontruimingsinstallatie aan de eisen?
 • Functioneren de nooduitgangsdeuren naar behoren?
 • Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels?

Bij aanwezigheid van (brand)gevaarlijke stoffen vragen we de gebouwgebruiker of hij beschikt over de benodigde vergunningen.

Welke bouwmaterialen daadwerkelijk zijn gebruikt is zonder destructief en laboratoriumtests niet te achterhalen, waardoor er een restrisico qua brandveiligheid blijft. Maar, bij gerede twijfel adviseren we de inschakeling van een onafhankelijke brandveiligheidsexpert voor nader onderzoek en advies. 

De hierboven geschetste aanpak heeft zijn waarde bewezen – er is altijd iets dat verbetering behoeft. 

Zo dragen we indirect bij aan een veilige woon- en werkomgeving. En hopelijk aan een reductie van het aantal slachtoffers.