Document   •

14 april 2021

BREEAM en LEED in Nederland

Welke methode heeft onze voorkeur?

Door Edwin van Eeckhoven

C2N heeft ervaring met BREEAM en LEED certificeringstrajecten. We krijgen daarom regelmatig de vraag welk groencertificaat we voor vastgoed in Nederland adviseren. Om in aanmerking te komen voor een MIA\VAMIL groensubsidie is de keuze niet relevant want beide groencertificaten worden erkend door RVO. 

Doorslaggevend voor de keuze is de wens van de opdrachtgever. Amerikaanse opdrachtgevers kiezen vaker voor LEED dan Nederlandse opdrachtgevers, omdat het een Amerikaans groenlabel is waar ze goed mee bekend zijn. Voor Nederlandse opdrachtgevers met nieuwbouwplannen in Nederland raden we aan om BREEAM te kiezen. Waarom? Dat lichten we toe in de volgende paragrafen. Maar eerst een stukje historie.

BREEAM is een van origine Brits duurzaamheidslabel voor vastgoed dat vanaf het begin van de negentiger jaren wordt ontwikkeld door de BRE, de Britse evenknie van het Nederlandse TNO. Het label was oorspronkelijk alleen bedoeld voor de Britse vastgoedsector, maar in het begin van deze eeuw is een begin gemaakt met uitrol van dit label in andere landen, waaronder Nederland. 

Begin 2008 heeft de Dutch Green Building Council in samenwerking met de BRE de Nederlandse versie van BREEAM gelanceerd. Deze versie is vastgelegd in een Beoordelingsrichtlijn(BRL) en heeft daarmee een officiële status gekregen binnen de Nederlandse bouwwereld. De BRL wordt periodiek met inbreng van de vastgoedsector geactualiseerd. BREEAM 2020 is de meest recente versie.

LEED is geënt op een vroege versie van BREEAM en is daarna verder ontwikkeld door de US Green Building Council. Dat verklaart de overeenkomsten en de verschillen tussen BREEAM en LEED.

Zoals eerder genoemd is voor Nederland een landenspecieke BREEAM-NL BRL beschikbaar die weliswaar rekening houdt met de duurzame criteria volgens de BRE, maar daarvoor gebruik maakt van Nederlandse normen en richtlijnen.

In tegenstelling tot BREEAM is er voor LEED geen Nederlandse beoordelingsrichtlijn beschikbaar. Bij LEED moet men aantonen dat een te certificeren gebouw voldoet aan de Amerikaanse normen en standaarden die LEED hanteert. Dit betekent dubbel werk, want berekeningen die sowieso volgens Nederlandse normen moeten worden opgesteld, zoals een EPC-berekening, moeten ook nog eens keer volgens de Amerikaanse normen worden opgesteld. 

Een bijkomende complicerende factor is dat LEED gebruik maakt van het Amerikaanse meetstelsel en niet van het in de rest van de wereld gehanteerde metrieke stelsel. Dit betekent dat alle in Nederland gangbare meeteenheden moeten worden omgezet in Amerikaanse meeteenheden. Deze dubbele vertaalslag naar Amerikaanse normen en meeteenheden is een tijdrovend proces. 

Op de website van de US Green Building Council is een schat aan uitstekende documentatie te vinden die ondersteuning geven tijdens een LEED-certificeringstraject. Alleen, alle LEED documentatie is in het Engels en alle bewijslast moet in het Engels worden aangeleverd. 

Al deze eisen leiden ertoe dat een LEED-certificering veel meer tijd en geld kost dan een BREEAM-traject. Het aantal gebouwen met een BREEAM-certificaat is daarom navenant hoger dan die met een LEED-certificaat.

Het is mijn ervaring dat beide methodes goed toepasbaar zijn in Nederland. Echter voor projecten met enkel Nederlandse partijen ligt BREEAM het meest voor de hand.